Telefonkioskutstilling

 

Bilde av Nikolas Røshol

I forbindelse med kulturfestivalen Ugress vil Litterært Kollektiv og punktet visningsrom for kunst invitere unge kunstnere med tilknytning til Trondheim til å arbeide med byens to gjenstående telefonkiosker. Telefonkioskene, som er lokalisert i Lademoparken og i Thornæsparken, vil romme et kunstprosjekt hver, i tillegg til et poesitelefonkonsept. I telefonkioskutstillingen ønsker vi å ha fokus på “kommunikasjon” som tema, som en del av punktets overordnede tematikk “kunst og sted”. Det er mulig å søke med prosjekter tilknyttet enten den ene eller begge boksene, og man kan søke med alle typer kunstuttrykk, både individuelt og i gruppe.

Søknadsfristen er 13. august
Honorar/produksjonsmidler per telefonboks er på 7500 kroner
Utstillingen vil stå fra 6.-30. september som ramme rundt kulturfestivalen Ugress

Søknadsinformasjon som PDF / application information as PDF

 

 

 

 

Informasjon til kunstnere

For å være kvalifisert som søker krever vi at du har en tilknytning til Trondheim. Du må også ha avsluttet din utdannelse for senest 6 år siden, eller fortsatt være under utdanning. Søknaden skal inneholde en prosjektbeskrivelse og motivasjon, CV, samt bilder av dine tidligere arbeider. Du må også presisere hvilke(n) telefonkiosk(er) du vil benytte deg av. Det er nødvendig at søkeren presenterer et budsjett for utførelsen av prosjektet, ettersom punktet og Litterært Kollektiv tilbyr finansiell støtte til utstillerne. Vennligst sørg for at bilder har formatet .jpeg og tekstfiler pdf, .doc eller .docx.

Er juryen i tvil om prosjektet, kontakter de søker for mer informasjon. I god tid før utstilling vil en mer detaljert plan bli diskutert med søkerne. Vi ønsker å vise utstillinger og prosjekter av høy kvalitet, og ønsker helhetlige prosjekter. Vi er åpne for kunstneriske prosjekter av alle slag, og både separat- og gruppeutstillinger.

Søknader med vedlegg sendes til: visningsrom.punktet@gmail.com innen  13. august 2017 klokka 23:59

punktet visningsrom og Litterært Kollektiv ønsker også å gjøre søkere oppmerksomme på at telefonkioskene er offentlige og åpne for alle døgnet rundt, og at kunstprosjektene vil stå ubevoktet store deler av perioden. Telefonkioskene er også vernet av Riksantikvaren, noe som gjør at det ikke er mulig med permanente og fysiske endringer av selve kiosken.

Om vår samarbeidspartner, punktet

punktet er et stedsuavhengig visningsrom drevet av kunsthistoriestudenter ved NTNU med formål om å kombinere kunsthistorisk teori og praksis. I prosjektet, som gjennomføres på åremål, synliggjøres tematikken “kunst og sted”. punktet arbeider med unge Trondheimsbaserte kunstnere, som mottar økonomisk støtte til den aktuelle kunstutstillingen.

Historikk: Riks – den norske telefonkiosken

I 1932 vart det utlyst konkurranse om å designe ein norsk telefonkiosk, og året etter vann bergensarkitekten Georg Fredrik Fasting (1903-1987) med konkurransebidraget «Riks». Med sitt enkle og funksjonalistiske design vart den raude kiosken i jarn og glas eit ikonisk innslag i mangt eit gatebilete i landet. På det meste skal det ha vore kring 6000 operative kioskar i Noreg, men talet minka monaleg i takt med at fast – og mobiltelefonar vart allemannseige.

Etter at den siste «Riksen» gjekk ut av produksjon i 1995 vart det jobba for vern av dei stadig færre kioskane, og i 2007 inngjekk Riksantikvaren og Telenor avtale om bevaring av 100 telefonkioskar ulike stader i Noreg. Kioskane er i dag i Telenor eige, og tre av dei verna kioskane står i Sør-Trøndelag. Av desse finn ein to i Trondheim, og båe er strategisk plasserte ved sosiale møtestader aust i byen. Den eine står i Mellomveien ved Lademoen park, og den andre i Kirkegata ved Thornæsparken på Møllenberg.Sidan summetonen stilna av i fjor, er dei attståande kioskane karakteristiske monument over tidlegare og meir stadbunden telekommunikasjon i det offentlege rom.

Meir info om kioskane og Telenors verneplan finnes på telenorkulturarv.no

Bilde av Nikolas Røshol

 Open call: Telephone booths in Lademoen park and Thornæsparken

In context of the culture festival Ugress, Litterært Kollektiv and punktet visningsrom for kunst invites young artists with ties to Trondheim to work with the two remaining telephone booths. The telephone booths will contain an art project each, as well as a telephone poetry concept. punktets overall theme is art and place, but in the telephone booth exhibition we also wish to highlight communication. You can apply for one or both booths, and you can apply with all types of art forms, individually or in groups.

Deadline August 13th Exhibition Period 06.09.-30.09.
Production costs/ Artist fee 7500 NOK
More information at www.punktetvisningsrom.no / www.litteraertkollektiv.no

Information for the applicant

To qualify as an applicant we require that you have a connection to Trondheim, and that you are either under education or have completed your education within the last 6 years.

Application requirements:
1. A description of the planned project with a clear focus on your vision of artwork in relation to location
2. Your CV
3. Photographs of your recent work
4. Equipment required for execution of your project
5. Specifications on which of the telephone booths (or both) you would prefer for your exhibition, again focusing on the idea of artistic expression and location

Mail your application to visningsrom.punktet@gmail.com by the end of August 13th 2017 

Please make sure the pictures are formatted as .jpeg and text files .pdf, .doc or .docx. If the jury has any questions regarding a project the applicant will be contacted for further inquiries. Details regarding the exhibitions will be discussed with all applicants well in advance before the exhibitions open. punktet aim to exhibit work of high quality and we are looking for completed project plans for both exhibitions. We will consider all forms and techniques of art projects, from individuals or group exhibitors.

The applicant should be aware that the telephone booths are public and open 24/7, and the art projects will stand unattended most of the duration of the exhibition. The telephone booths are also protected by the Norwegian Directorate for Cultural Heritage, which entails that you can’t make any permanent or physical changes to the booths.

In cooperation with punktet

punktet is run by art history students at NTNU for the purpose of combining art historical theory and practice. The project works with the theme «art and place» as it moves from site to site in Trondheim. punktet works with young artists based in Trondheim who receive financial support to set up the exhibition.

History of the norwegian telephone booths

The characteristic red telephone booth is the result of an architectural competition held in 1932. The architect Georg Fredrik Fasting (1903-1987) won the competition the following year, with his contribution “Riks”. The red booth in iron and glass became an iconic sight in the Norwegian streetscape, with its simple and functionalistic design. At most there was approximately 6000 functioning telephone booths in Norway, but the number decreased with the increasing use of home telephones and later mobile phones. The “Riks” went out of production in 1995, and in 2007 the booths became protected by the Norwegian Directorate for Cultural Heritage and Telenor. In 2016 the remaining telephone booths went out of order, and stands today as reminders of earlier and more immobile telecommunication.